Dokumenty

Dokumenty potrzebne do załatwienia aktu zgonu (USC):

 • karta zgonu wystawiona przez lekarza
 • dowód osobisty osoby zmarłej
 • książeczka wojskowa jeżeli zmarł mężczyzna przed 50 rokiem życia
 • akt urodzenia oraz akt małżeństwa zmarłego (w miarę możliwości)
 • paszport osoby zmarłej.

USC wydaje trzy skrócone odpisy aktu zgonu oraz dokonuje z urzędu wymeldowania osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego. Czynności związane z rejestracją zgonu wolne są od opłaty skarbowej.

Dokumenty potrzebne do załatwienia zasiłku pogrzebowego ZUS i KRUS:

 • akt zgonu
 • odcinek renty lub emerytury zmarłego(ej)
 • faktura za trumnę(wystawiana przez zakład pogrzebowy KADŁUBSKI)

Dokumentami wymaganymi do wypłaty zasiłku pogrzebowego są:

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
 • skrócony odpis aktu zgonu
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank
 • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty zawierający wymagane dane).

Podstawowe dokumenty wymagane do wypłaty zasiłku pogrzebowego to:

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk ZUS Z-12)
 • skrócony odpis aktu zgonu
 • rachunek za trumnę
 • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo (skrócone odpisy aktów stanucywilnego lub dowód osobisty zawierający wymagane dane)